Sisustusarkkitehdin sanakirja

Haluatko tilata sisustussuunnittelua, mutta et tiedä, mitä tilata? Me selitämme, jotta sinäkin voit tehdä hyviä päätöksiä, kun tilaat tilasuunnittelua, osallistamista tai rakentamista. 

Me olemme avoimia siitä, miten toimimme, mitä teemme ja mitä emme tee. Autamme mielellämme koko projektin luotsaamisessa tarveperusteluista takuukorjauksiin. Autamme määrittelemään, miten projektissa kannattaa edetä ja voimme ottaa kokonaisvaltaisen vastuun projektin vetämisestä.

Ammattinimikkeet – eli keneltä tilaat

Sisustusarkkitehti Ammattinimike edellyttää taiteen maisterin (MA) tutkintoa tai muotoilijan AMK (BA hons.) korkeakoulututkintoa. Sisustusarkkitehdin toimenkuvaan kuuluu julkisten ja yksityisten liike- ja toimitilojen sekä asuntojen kokonaisvaltaista suunnittelua, huonekalusuunnittelua tai teollista muotoilua. 

Sisustusarkkitehti SIO Ammattijärjestö Sisustusarkkitehdit SIO ry:n jäsenet voivat käyttää titteliä sisustusarkkitehti SIO.

Sisustussuunnittelija SI Sisustussuunnittelijoista käytettiin aikaisemmin ammattinimikettä sisustusneuvoja. Sisustussuunnittelijalla on 2. asteen sisustusartesaanin tai -artenomin koulutus tai alempi AMK-tutkinto tai vastaava vanhempi taideteollisen korkeakoulun koulutuskeskuksen ammattikoulutus. Sisustussuunnittelijat SI ry on sisustussuunnittelijoiden ammattijärjestö.

Liiketoiminnan tuki – eli mitä tilata ja miten

Rahoitushaun tukeminen Voimme auttaa asiakkaitamme rahoitushaun kanssa. Rahoitusta on helpompi saada ammattilaisen tekemän projektisuunnitelman avulla. Lyhyen perehtymisen jälkeen pystymme nostamaan esille projektin lupaamat tulokset tuottavuudelle, osallisuudelle tai hyvinvoinnille. 

Tarveselvitys sisältää perustelut tilahankinnan tarpeellisuudesta tai olemassa olevan tilan muutostarpeesta. Tarveselvityksessä kuvataan alustavasti tarvittavat tilat ja niille asetettavat vaatimukset, tutkitaan vaihtoehtoiset käyttömahdollisuudet sekä arvioidaan eri ratkaisujen edullisuus.

 • Tarveselvityksen avulla saadaan Hankepäätös.

Hankesuunnittelu Hankesuunnittelussa asetetaan rakennushankkeelle täsmälliset laajuutta, toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat tavoitteet. Hankesuunnittelun tuloksena syntyy hankesuunnitelma, joka muodostuu projektiohjelmasta, hankeohjelmasta ja hanketietokortista. Valmisteluun kuuluu tarvittavien selvitysten teettäminen ja toteutusmuodon alustava määrittäminen.

 • Hankesuunnitelman avulla saadaan Investointipäätös.

Suunnittelun valmistelu Suunnittelun valmistelussa organisoidaan suunnittelu, pidetään mahdolliset suunnittelukilpailut, käydään tarvittavat neuvottelut, valitaan suunnittelijat ja tehdään suunnittelusopimukset.

 • Valmistelun avulla saadaan Suunnittelupäätös ja käynnistetään suunnittelu

Osallistaminen – eli mitä kannattaa muuttaa ja miten

Osallistaminen Osallistaminen tarkoittaa, että kartoitamme tilan käyttäjien tapaa käyttää tilaa sekä heidän tarpeensa ja huolensa uuden tilan suhteen. Osallistamisen avulla tilan käyttäjät itse kehittävät ja suunnittelevat tilan parempaa käyttöä.

Osallistava Kasvukausi® -prosessi Kasvukausi®-prosessissamme käyttäjät saavat osallistua tilan suunnitteluun ja seurata sitä reaaliajassa digitaalisella Basecamp-alustallamme. Kasvukausi® on Suomen testatuin osallistamisen prosessi. Se on ollut käytössä yli viisi vuotta yli 100 projektissa. Kasvukausi on suunniteltu lisäämään käyttäjien osallisuuden ja sitoutumisen kokemusta. 

Tilatuumaus Kevyt tutustuminen paikan päällä tai etänä toimintaympäristöön, organisaatioon, ihmisiin, tarpeisiin ja toiveisiin sekä yleiseen sitoutumiseen projektiin.

Web-kysely verkossa toteutettava käyttäjäkysely. Tilassa Oy:n ammattilaisten suunnittelema kysely, jonka avulla saadaan arempienkin osallistujien arvokas mielipide näkymään suunnittelun lopputuloksessa.

Työpaja Ohjattu tapaaminen, jonka aikana erilaisten tehtävien ja keskustelujen avulla keräämme tietoa tilan käyttäjien tarpeista. Työpajoja räätälöidään kulloisenkin käyttäjän tarpeisiin, alkaen johdon tavoitetyöpajasta. Ydinkäyttäjien lisäksi on tärkeää saada mukaan myös päättäjät, muut suunnittelijat sekä usein sivuroolissa olevat sidosryhmät, kuten siivoojat ja tilapalvelun henkilökunta.

Fasilitoija Työpajan tai muun kohtaamisen vetäjä, joka vastaa osallistujien viihtymisestä, tapaamisen sujumisesta ja tilanteen tulostavoitteellisesta vetämisestä. 

Etäosallistaminen Sama kuin osallistaminen, mutta toteutamme tapaamisen digitaalisilla työkaluilla. Vaihtoehtoja ovat Google Hangouts ja Zoom. Reaaliaikaisen suunnittelun seurantaan ja ideoiden jakamiseen käytämme Basecamp-verkkoalustaa. Se on käytössä veloituksetta koko suunnitteluprosessin ajan.

Etätyöpajatyöskentely ja etäryhmätyöt Käytämme alustana asiakkaan toiveiden mukaan Trelloa, Miroa tai jaettuja Googlen dokumentteja. 

Suunnitteluprojekti – eli mitä vaihtoehtoja työn suunnittelulle on

Tilasuunnittelu Kasvukausi® on Tilassa Oy:n nelivaiheinen osallistava suunnitteluprosessi. Organisaatio, sen käyttäjät ja sidosryhmät osallistetaan kehittämään ja etsimään toimintaa edistäviä ja tukevia ratkaisuja.

 • Kasvukausi® prosessin avulla saadaan objektiivinen näkemys käyttäjien tarpeista suunnittelun tueksi. Samalla saadaan henkilökunta ja käyttäjät sitoutumaan tilamuutokseen positiivisessa hengessä.

Konseptisuunnittelu Konseptisuunnittelu on suunnittelun esivaihe. Sen avulla hahmotellaan kohteen toiminnallinen ja visuaalinen iso kuva. Siinä tutkitaan ja kuvataan yrityksen tai organisaation kokonaisvaltaista julkisuuskuvaa (brändiä) sekä kohteen toimintaa väreistä ja sisustus-/kalustustyyleistä lähtien. Toimiva konseptisuunnitelma luo edellytykset onnistuneelle yleis- ja toteutussuunnittelulle. 

Ehdotussuunnittelu Ehdotussuunnittelussa laaditaan Tilassa oy:ssä etukäteen sovittu määrä vaihtoehtoisia ehdotuksia konseptisuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden täyttämiseksi.

 • Valitaan ehdotussuunnitelma.

Luonnossuunnittelu Kutsutaan myös yleissuunnitteluksi.

Yleissuunnittelu Kutsutaan myös luonnossuunnitteluksi. Yleissuunnittelussa mahdollinen ehdotussuunnitelma kehitetään toteutuskelpoiseksi yleissuunnitelmaksi. Mikäli kohteelle joudutaan hakemaan rakennuslupaa, voidaan myös asemapiirros toteuttaa suunnittelun tässä vaiheessa. Yleissuunnittelua varten tila saatetaan joutua tarkistusmittaamaan ja mahdolliset vanhat kalusteet inventoimaan.

 • Saadaan hyväksytyt yleissuunnitelma ja pääpiirustukset.

Toteutussuunnittelu Toteutussuunnittelussa yleissuunnitelma kehitetään rakentamisen ja hankinnan edellyttämiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi l. työpiirustuksiksi sekä mahdollisiksi tuotemäärittelyiksi ja kiintokalustesuunnitelmiksi. Toteutusta varten laaditaan niinikään työ-/rakennustapaselostukset sekä tarvittaessa myös irtokalustekortit. 

 • Saadaan hyväksytyt toteutussuunnitelmat.

Kalustesuunnittelu – eli mitä teillä jo on ja mitä tarvitsette 

Kiintokalustesuunnittelu  Kiintokalustesuunnittelu tarkoittaa kiinteästi asennettavien kalusteiden suunnittelua. Tällaisia ovat esimerkiksi komerot ja keittiökalusteet. Kiintokalusteet teetetään usein puusepällä, jolloin näistä laaditaan työpiirustukset valmistusta varten.

Irtokalustesuunnittelu Irtokalustesuunnittelu tarkoittaa muiden kuin kiinteiden kalusteiden suunnittelua ja valintaa. Yleensä tähän liittyy kalusteluetteloiden ja korttien laatiminen hankintaa varten.

Kalusteinventaario Kalusteinventaario tarkoittaa käytössä olevien tai varastoitujen kalusteiden kuvaamista, mittaamista, kuntokartoitusta jne. Inventoinnin tuloksena kalusteet luetteloidaan uutta käytöä varten. Kalustesuunnitelmassa ehdotamme, mitä kalusteita kannattaa käyttää uudelleen, kunnostaa tai mahdollisesti luopua. 

Rakennuttaminen – eli kuka rakentaa ja kenen ohjeilla

Rakennuslupaselvitys Rakennuslupaselvityksessä selvitetään hankkeen edellyttämät lupamenettelyt, varmistetaan suunnittelijoiden kelpoisuus ja pääpiirustusten hyväksyttävyys sekä laaditaan lupahakemus tarvittavine asiakirjoineen.

 • Saadaan rakennuslupa

Rakentamisen valmistelu Rakentamisen valmistelussa organisoidaan rakentaminen, kilpailutetaan rakentamistehtävät, käydään sopimusneuvottelut ja tehdään urakka- ja hankintasopimukset. 

 • Saadaan rakentamispäätös

Rakentaminen Rakentamisessa varmistetaan sopimuksenmukainen toteutus, tavoitteet täyttävä lopputulos sekä tarvittavat käyttö- ja ylläpitovalmiudet. Jokainen urakoitsija sekä suunnittelija vastaa omasta valvonnastaan. Rakennuttajan tai tilaajan konsultti vastaa projektinjohdosta. Rakennuksen valmistuminen todetaan luovutustarkastuksessa.

Rakennuttaminen Urakoiden kilpailutus, sopimukset ja työnjohto. Tarjotaan Tlassa oy:n sopimusurakoitsijoiden kautta.

 • Saadaan vastaanottopäätös

Käyttöönotto Käyttöönotossa varmistetaan järjestelmien toiminta ja annetaan käytön opastus.

 • Voidaan ottaa rakennus käyttöön

Takuuaika Takuuaikana seurataan rakennuksen toimivuutta, tehdään takuuajan säädöt, pidetään tarvittavat tarkastukset ja korjataan mahdolliset puutteet.

Me olemme avoimia siitä, miten toimimme, mitä teemme ja mitä emme tee. Autamme mielellämme koko projektin luotsaamisessa tarveperusteluista takuukorjauksiin.  Kerro haasteesi, ja me autamme määrittelemään, miten projektissa kannattaa edetä.

Osallistavan suunnittelun uutiset suoraan sähköpostiisi!

Asiantuntijamme
pitävät sinut ajan tasalla!
Tilaa
uutiskirjeemme tästä!
Copyright © 2021 Tilassa Oy